Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

22. neděle v mezidobí (B)

Evangelium on-life

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli do Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; (po návratu) z trhu neje… [Zobrazit celý text]

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli do Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; (po návratu) z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: ‚Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.‘ Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ (Ježíš) zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“

(Mk 7,1-8.14-15.21-23)

Dnešnímu textu evangelia, tak jak je uveden v lekcionáři, chybí podstatná část, která vysvětluje, proč Kristus pokládal své souvěrce s jejich do puntíku dodržovanou tradicí za pokrytce.

Ježíš totiž v chybějících verších srovnává jejich tradici omývání rukou s praxí korbán . V tehdejší společnosti nebyl ještě zaveden sociální systém, který by se postaral o staré, nemocné a již pracovně neaktivní lidi.

Tato povinnost byla zcela na dětech. Jedno z Božích přikázání znělo: „Cti svého otce a matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ Pokud se ale našel nějaký vychytralý lump a nechtěl umenšovat svůj majetek, mohl v chrámu prohlásit, že jeho majetek je korbán . Od té chvíle náležel fakticky Bohu – chrámu, ale on ho mohl užívat dál dle libosti. A nemusel z něho živit své rodiče. Byla to pod rouškou svatosti zrůdnost nejvyššího řádu.

Kristus konfrontuje své bratry s tím, že sice dělají všechno možné, aby si uchovali rituální čistotu, tedy schopnost předstupovat před Boha, ale na druhou stranu jsou ochotni systematicky ubližovat a ničit své bližní v jejich nemohoucnosti.

Ve svých slovech pokračuje Ježíš dál. I kdyby se z trhu vrátili znečištěni (dotyk s pohanem, rodičkou, ženou s krvotokem, mužem či ženou, kteří se po pohlavním styku řádně neočistili, atd.) a jedli nečistí, takto znečištěné jídlo nemůže ovlivnit jejich srdce, které jediné je před Bohem důležité. Naopak praxe korbán likviduje jejich duši a vztah s Bohem.

Kristova slova nás tak nepřivádějí k přemýšlení o platnosti či správnosti tradice. Ta nemusí být za každou cenu špatná. Spíše máme přemýšlet o tom, zda v našich osobních životech či v životě církve nejsou některé tradiční aspekty, které nás uvádějí do přímého rozporu s požadavky Božích slov v Písmu svatém a s lidskostí, ke které jsme byli Bohem stvořeni. Se soucitem, péčí a starostlivostí o ty bližní, kteří se bez naší pomoci neobejdou.

Pokud totiž zachovávám všechny tradiční požadavky církve a jsem tedy „správný“ křesťan, ale ničím lidi kolem sebe, mé srdce je daleko od Boha. Nesytím se sice poskvrněnými věcmi, ale do své duše ukládám potravu zla a nelásky. Pokud tedy něco potřebuje očistu, je to mé srdce. A to, žel, námi zůstává často opomenuto.

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

05. 06. 2018

31. 05. 2018

14. 05. 2018

23. 04. 2018

31. 01. 2018


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz