Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


15. prosince 2018 (sobota) v 15 hodin

Srdečně zveme na adventní koncert do Mladoňova v sobotu 15. prosince.


15. prosince 2018 (sobota) v 15 hodin

Srdečně Vás zveme na vystoupení hudebníků z Valašské Polanky v sobotu 15. prosince. V 15 hodin vystoupí v kostele sv. Jiří v Libině a v 17 hodin v kostele sv. Bedřicha v Bedřichově. Tyto koncerty jsou podpořeny obcemi Libina a Oskava.


20. prosince 2018 (čtvrtek) v 16 hodin

V kostele sv. Floriána v Oskavě se uskuteční adventní koncert ve čtvrtek 20. prosince v 16 hodin. Účinkovat budou žáci základní školy a také bývalí žáci. Všichni jste srdečně zváni.


22. prosince 2018 (sobota) v 17 hodin

Srdečně zveme na výstavu betlémů na faře v Libině v bývalých chlévech. Možnost návštěvy bude v sobotu 22. a v neděli 23. prosince od 14 do 17 hodin. Při této příležitosti je možné vyzvednout si betlémské světlo.


Více akcí v sekci „Připravuje se“

2. neděle adventní (C)

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

( Lk 3,1-6)

Text dnešního evangelia nás informuje o Janu Křtiteli a jeho úloze před veřejným vystoupením Krista. Měl připravit Izrael na setkání s Mesiášem, na kterého tak dlouho čekali. Svým poselstvím o blížícím se Spasiteli a voláním k pokání měl národ vyburcovat ze spánku a přivést k bdělé pozornosti.

V postavě Jana Křtitele můžeme dnes spatřit církev, skrze kterou chce Bůh probudit dnešní svět. I dnes se blíží Mesiáš. Je dokonce blíž než tehdy. A nebude to něžné miminko zavinuté v plenkách a položené do jeslí. Bude to Král a Bůh v plné slávě svého Otce. Křtitelovská úloha církve je tak dnes mnohem významnější, než byla úloha Jana.

Podobá se dnes církev Janu Křtiteli a plní jeho úlohu? Jan žil na poušti, oddělen od ruchu světa, politiky a obchodu. Nebyl spojen s žádným politickým či duchovním uskupením. Žil prostě a chudě. Evangelia dokonce vyprávějí, do jakého „luxusu“ se oblékal (velbloudí kůže) a jaké „lahůdky“ jedl (kobylky). Je docela možné, že byl svému okolí pro smích. Prostě blázen. Jenomže díky životu, jaký vedl, byl nejen připraven zaslechnout Boží slovo pro svůj lid, ale byl také věrohodný, když ho hlásal. Nežil si potají v hříchu, zatímco lidem kázal pokání.

A přestože to byl evidentně divous, lidé za ním přicházeli. V jeho slovech i prostém životě spatřili své vlastní sobectví a toužili žít jinak. Když jednoho dne ukázal na Krista a řekl, že je Božím beránkem, našli se tací, kteří zanechali vše a šli za ním.

Bůh nám před svým návratem na Zemi svěřil neuvěřitelně důležitou službu. Možná na ni nejsme zatím připraveni. Osobně i jako církev. Potřebujeme ze svých životů učinit poušť. Jakým způsobem, je na každém z nás a na Bohu, který nás vede. Podstatné je, abychom byli schopni slyšet Boží hlas. Pak už to půjde samo.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal .

Evangelium on-life

Zdroj: http://www.paulinky.cz


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz