Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Předchozí Následující

ROBERT KARDINÁL SARAH S NICOLASEM DIATEM

SÍLA TICHA – PROTI DIKTATUŘE HLUKU

KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ HESPERION 2018


1. Každý den je důležité udělat si chvíli ticha a v ní stanovit obrysy své další činnosti.
2. Ticho není pouhá nepřítomnost slova, ale zbavení se zbytečných slov proto, abychom mohli slyšet Slovo.
3. Hospodin v hluku není. Jeho hlas je tichý a jemný. Jestliže je modlitba pozvednutím duše k Bohu, pak ono pozvednutí nemůže být hlučnou a uřvanou sebeprezentací.
4. Ježíš je tichý a pokorného srdce, a pokud ho máme následovat, musíme mu být podobní.
5. I když jsme těžkým hříchem přišli o milost posvěcující, je Bůh stále přítomný jako ten, kdo je připraven s námi obnovit plné společenství, které bylo naším hříchem narušeno.
6. Ticho je obtížné, uschopňuje však člověka k tomu, aby se dal vést Bohem.
7. Boží milosti se na člověka vylévají skrze Písmo svaté, jemuž nasloucháme a o němž v tichu uvažujeme.
8. Při úkonu proměňování zastává kněz úlohu Krista. Nehleď na jejich lidskou podobu, ale na milost jejich služby.
9. Bez ticha neexistuje odpočinutí, pokoj ani vnitřní život. Ticho je přátelství a láska, vnitřní harmonie a pokoj. Ticho a pokoj jdou ruku v ruce.
10. Zvuky a vášně nás odcizují sobě samým, zatímco ticho vždy nutí člověka, aby si kladl otázky o životě.
11. Mlčení zraku spočívá v umění zavřít oči, abychom v nejhlubších a nejintimnějších oblastech své bytosti kontemplovali Boha, který je v nás.
12. Pokora a modlitba se prohlubují v té míře, jak sluch, duch a jazyk v tichosti přebývají s Bohem, neboť Bůh promlouvá v tichu srdce.
13. Věnujme hodně času Bohu, adoraci a modlitbě. Nechme se hojně a bez ustání živit Božím slovem. Je třeba dlouhé doby k tomu, aby naše srdce zpokornělo v kontaktu s Nejsvětější svátostí a dalo se proniknout Boží láskou.
14. Svět se točí, ale kříž zůstává stát.
15. Ticho je důležitější než každé jiné lidské dílo, protože vyjadřuje Boha. Skutečná revoluce pochází z ticha a vede nás k Bohu a k ostatním, abychom jim pokorně a velkoryse sloužili.
16. Bůh je přítomný v naší duši nejen tehdy, když jsme v kostele, ale i v každou chvíli.
17. Bůh je ticho a toto Boží ticho bydlí v člověku. V Bohu jsme neoddělitelně spojeni s tichem.
18. Na světě není místo, kde by byl Bůh přítomen více než v lidském srdci. Srdce je skutečně Božím příbytkem, chrámem ticha.
19. Samota je pro naslouchání Božímu tichu nejlepším stavem. Pro toho, kdo chce nalézt ticho, je samota horou, již je třeba zdolat.
20. Nemějme strach zmlknout navenek i ve svém nitru, chceme-li být schopni vnímat nejen hlas Boží, ale i hlas, který máme vedle sebe, hlas ostatních.
21. Ticho v každodenním životě je nezbytnou podmínkou, abychom mohli žít s druhými lidmi. Člověk, který není schopen ticha, nedokáže naslouchat svým nejbližším, milovat je a rozumět jim.
22. Největší tajemství světa se rodí a rozvíjejí v tichu. Jak se vyvíjí příroda? V největší tichosti. Co je mimořádné, je vždy tiché.
23. Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad nemohou vzít.
24. Člověk, který dokáže udržet na uzdě jazyk, má svůj život pod kontrolou, tak jako námořník ovládá loď.
25. Je lépe mlčet a být křesťanem než mluvit a nebýt jím. Lepší je učit skutky než slovy.
26. Čiňme vše, aby v nás přebýval Pán, abychom byli jeho chrámem a On byl v nás naším Bohem.
27. Je třeba vzdalovat se nepokoje a přetvářky a tiše se vrhnout do Boží náruče. Naděje a síla člověka spočívají v tom, že tiše vsadí na Boha.
28. Člověk se musí tiše postavit před Boha a říci mu: Pane, když jsi mi dal poznání a touhu po dokonalosti, veď mě stále k vrcholu lásky. Dej, abych tě stále více miloval, neboť jsi moudrým tvůrcem, který žádné dílo nenechá nedokončené.
29. V modlitebním životě potřebujeme oporu. Nejlepším nástrojem je tichá a soustředěná četba Bible.
30. Není nic menšího, tiššího a mírnějšího než Kristus přítomný v hostii Tento maličký kousek chleba ztělesňuje dokonalou Boží pokoru a tichost, jeho něhu a lásku k nám.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz