Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN

Předchozí Následující

BRATR YUN A PAUL HATTAWAY

ŽIVÁ VODA

KŘESŤANSKÝ ŽIVOT 2011


1. Každý křesťan musí zemřít sám sobě a kompletně předat svou minulost, přítomnost a budoucnost Ježíši Kristu.
2. Ďábel má strach, abys nežil pro Ježíše Krista dnes, aby ses na něj právě teď nespoléhal a nedůvěřoval mu. Obává se, abys neměl ochotu uposlechnout vedení Duchem svatým.
3. Bez hluboké zkušenosti pokání v našem životě budeme neustále bojovat s běžnými hříchy a nikdy jako věřící nedospějeme.
4. Neříkejte, že jste příliš mladí či staří, protože Bůh chce pracovat ve vás a skrze vás mocným způsobem.
5. Když chodíme tímto světem, musíme si dát velký pozor, abychom ochránili dědictví, které nám Bůh dal.
6. Jedině Boží milost nám může pomoci a vychovává nás k tomu, abychom přemohli utrpení.
7. Vzdejte se snahy řídit svůj život, jinak zjistíte, že budete pokračovat v pádech. Přestaňte činit svou vůlia začněte poslouchat Boží vůli.
8. Na hrozbu terorismu v dnešním světě existuje pouze jediné řešení. Jedinou nadějí je přivést miliony lidí do Božího království, proměnit jednotlivce skrz naskrz, zaměnit nenávist za lásku a hněv za odpuštění.
9. Pokud jste ochotni přijmout do svého života Ducha svatého, uvidíte mnohé mocné věci od našeho velkého Boha.
10. Jedině skrze vztah s Ježíšem Kristem dokážeme začít chodit ve svobodě, která vychází ze života v odpuštění.
11. Příliš mnoho Božích dětí ztratilo svou cestu a žijí v duchovním otroctví, protože neodpustily. Bůh chce, abychom druhým odpouštěli jejich urážky, jako on odpustil nám naše hříchy a urážky.
12. Odpouštíme nejen proto, abychom druhého osvobodili, ale abychom osvobodili sami sebe.
13. Odpuštění je základním krokem v procesu, ve kterém se člověk stává nástrojem požehnání.
14. Největším Božím plánem na zemi je jeho plán spásy. Je třeba, abychom si uvědomili, že spása pramení z Boha, ne z nás.
15. Nejsme povolání pouze k následování trpícího Mistra. Jsme také povolání trpět pro jeho královstvía vytrvat až do konce. Pokud máte Boží povolání, dá vám to odvahu.
16. Bez Pána nejsme nic. Když chápeme, že potřebujeme být naprosto závislí na něm, mizí všechna soutěživost, honba za ziskem a svárlivost. Kéž nám Bůh dá tento pohled každý den.
17. Nezáleží na tom, zda vás druzí odmítají a říkají o vás, že nemáte žádnou cenu. Vše, na čem záleží, je,že Ježíš vás miluje a chce být vaším nejlepším přítelem.
18. Kdykoliv chválíte Ježíše, přichází přítomnost a sláva Boží. Když přichází Boží sláva, všechno se mění.
19. Pro Boha jste vzácní. Poznejte Pána jako své nejlepšího přítele a on vás nikdy nezklame.
20. Nikdo z nás není takový superkřesťan, aby zažíval vítězný život čtyřiadvacet hodin denně. Klíčové je, abyste dovolili Ježíši vzít vás za ruku a vést vás do svobody.
21. Jestliže se kvůli neposlušnosti Bohu nacházíte uvězněni v temnotě, neplýtvejte časem. Čiňte pokánía vyznávejte mu své hříchy.
22. Ježíšova odvaha byla motivována a vedena jeho láskou k Bohu a lidem a jeho touhou poslouchat Otce. Naše odvaha by měla být motivována stejnými věcmi.
23. Jak je možné, že teroristé jsou ochotni si připoutat na hruď výbušninu a zemřít pro satana, zatímco mnozí křesťané jsou bojácní jako myši a bojí se svědčit svým sousedům?
24. Když do vašeho srdce vstoupí Duch svatý a převezme nad ním vládu, nebudete se bát, protože ve vás bude plát svatý oheň Boží lásky.
25. Abychom mohli být smělými svědky Pána Ježíše, potřebujeme nejdřív zemřít sami sobě a být závislýmina Pánu, aby nás změnil.
26. Bůh málokdy mluví silným hlasem. Jestliže svět působí spoustu hluku, Bůh se nesnaží, aby byl ještě hlasitější než ten hluk. Spíše hovoří tiše a jedině ti, kteří jsou ochotni vzdálit se řevu světa, ho budou moci uslyšet hovořit.
27. Bůh nejenže miluje celý svět, ale miluje vás. Chce vám ukázat svou slávu v Ježíši Kristu a použít váspro své království na této zemi.
28. Bůh od nás neočekává, že se s ním budeme přít, když nám řekne, že máme něco udělat. On pouze očekává, že poslechneme a budeme mu důvěřovat.
29. Přátelé, neseďte a nečekejte, až dosáhnete dostatečné dokonalosti, abyste mohli sloužit Bohu. Takový den ve vašem životě nikdy nepřijde. Vyjděte a čiňte to, co Ježíš přikázal všem svým následovníkům a Pán změní váš život, když ho budete poslouchat.
30. Potřebujeme odvrátit pohled od sebe sama a začít sloužit Bohu. To je také největší lék na naše sobectví.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz