Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN

Předchozí Následující

TIZIANO SOLDAVINI

SÍLA LŽI

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012


1. Bůh je pravda, a proto volá svoje děti k životu v pravdě, k upřímnému, přesvědčivému životnímu stylu, aby byl svědky úžasné skutečnosti.
2. Čím více je náš život napojen na Ježíše, tím více můžeme zakoušet pocit svobody vůči lži a četným podmíněnostem světa.
3. Je třeba myslet, jednat a žít podle evangelia.
4. Duch svatý nám dá sílu, odvahu a smělost svědčit o pravdě všude a stále.
5. Duch svatý nás učí, jak žít náš život a dává sílu k jeho uskutečnění.
6. Je snadné nechat se zotročit lží a činit pak špatná rozhodnutí. Proto je nezbytné říci rozhodné ne lži, která se objeví v našem srdci, abychom se tak vyhnuli tomu, že bychom si na lež, které jsme uvěřili, zvykli.
7. Lež je vždy připravena nás napadnout a uvádět v omyl, avšak láska k pravdě má vždy převahu.
8. Kdybychom byli opravdu poctiví, museli bychom připustit, že v životě není nic definitivního, neřešitelného, neplatí, že „všechno je zbytečné“ a „nic nového nás nečeká“.
9. Podívejme se občas „do zrcadla“, odhoďme masku a odstraňme z našeho života i života druhých každou faleš. Přestaňme s rafinovanou lží zaměňovanou za pravdu, a budeme svobodní.
10. Vyplatí se být v řeči čestní a pravdiví. Život každého člověka by měl být určován vášní pro pravdu.
11. Nemůžeme uzdravit nádor, jestliže ho namažeme mastí a obvážeme – musí být odstraněn. K uzdravení ze lži je nezbytné odstranit kořen, i když to bolí.
12. Dovolme, aby skrze nás zářilo světlo pravdy.
13. Pravda umožňuje žít v pokoji, v harmonii se sebou a s bližními, přijímat život za všech okolností jako dar ke službě.
14. Lež promění v balvan i ten nejmenší kamínek, a když si nedáme pozor, donutí nás říkat další a další lži, až nás lži uvězní. Srdce se stane podobným klubku vlny, stočenému ze lží.
15. Dělat kompromisy se lží znamená popírat, že chceme dobro člověka, protože ve vztazích se nedostává dobra, vzájemné úcty a důvěry. Láska bližnímu neubližuje.
16. Pravda je světlo a světlem věřícího je Kristus.
17. I když sebou pohrdáš a myslíš si, že jsi poslední člověk na zemi, pravdou je, že jsi milován. Jestliže poznáš pravdu, poznáš, že Ježíš je tvůj přítel, tvůj spasitel a nic nebude moci odloučit tě od jeho lásky. Musíš však důvěřovat.
18. Hledejme Ježíše a v modlitbě zakusíme uzdravující dílo Boha. Svěřme se mu beze strachu a bez výhrad.
19. Kdo poznal svody lži a poznal Pána, dostává od něho sílu s nimi bojovat.
20. Od stvoření nepřestal Bůh člověka hledat, miluje jej a jeho radostí je být s ním. Všechno svým slovem stvořil a od člověka očekává odpověď.
21. Jen s Boží milostí je možné znovu objevit pravdu o sobě a zjistit skutečnost o sobě.
22. Pravda uzdravuje rány, které způsobila lež, dokonce uschopňuje člověka k odpuštění.
23. Nenechme se utlačovat a dusit smutnými životními událostmi, neutíkejme od reality vytvářením „vzdušných zámků“, ale žijme v plnosti přítomnost. To je životně důležité.
24. Svěřme náš život Duchu svatému a Ježíši, a budeme proměněni v to, o čem přemítáme.
25. Nakolik jsme řekli svobodně a s celým srdcem „ano“ Kristu, natolik budeme schopni říkat „ne“ lži.
26. Být jedno s Kristem, který je v nás, je naší chloubou a radostí. Jemu svěřme moc kralovat v našem životě; důvěřujme tomu, jenž o nás jako Dobrý pastýř pečuje.
27. Bůh – Láska, hledá každého člověka, aby jej osvobodil. Kdo přijímá jeho lásku, dostává se do středu jeho srdce a je jím přetvářen.
28. Strach je jediný prostředek, který má ďábel k ovládání člověka. Tajemství přebývání v lásce spočívá v přijetí milosti, která zahání strach.
29. Ježíš je vždy s těmi, kteří mají zraněné srdce a zkroušeného ducha.
30. My – stejně jako Petr – můžeme v utrpení upadnout, ale jedině tak stejně jako on pochopíme nutnost spásy, kterou dává jen Ježíš.
31. Přejděme od neskutečného života k životu skutečnému, od nepravdivého života k životu pravdivému. Rozhodněme se pro pravdu, a budeme uschopněni zvolit správný směr.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz