Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘIJEN

Předchozí Následující

BERNHARD MEUSER, NILS BAER

YOUCAT – PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2013


1. Nehledat Boha, i když člověk ví, že Bůh je – to je bláznovství.
2. Nikdo nemůže budovat vztah s Bohem, jestliže s ním nechce mluvit – tedy modlit se.
3. Člověk může být nějakou dobu ve víře neslaný nemastný. Může se vylhávat ze své vnitřní prázdnoty u počítače, může neplodně trávit svůj život na facebooku. Jenže k tomu nás Bůh nestvořil.
4. Číst Písmo svaté znamená vyhledávat radu u Ježíše.
5. Duch svatý žije v církvi a vede ji. Žije v každém jednotlivém pokřtěném člověku, který se otevřel Bohu.
6. Měl bys znát svou víru stejně důkladně, jako zná IT-odborník operační systém svého počítače. Měli byste své víře porozumět tak, jak rozumí dobrý hudebník dílu, které hraje.
7. Jdi každou neděli na mši. Mše svatá je rande s Bohem. Něco takového se neodmítá.
8. Bible, to je takový delší dopis, který ti Bůh posílá. Zkoušej si v ní číst a vracej se k ní. Snaž se porozumět tomu, co ti chce Bůh svým slovem říct.
9. Pokud Bůh je, pokud je absolutně dobrý a pokud nechce nic než dobro, pak je také zhola nemožné lhát, rozbíjet manželství, brát drogy, podvádět druhé a sebe sama pokládat za pupek světa.
10. Nejsme nahodilým a nesmyslným výsledkem evoluce. Každý z nás je plodem Boží myšlenky. Každý je vítaný, každý je milovaný, každý je potřebný.
11. Je to zázrak, že Bůh chce opravdu hovořit s tebou i se mnou, jako bychom byli jediní lidé na světě – ti ze všech nejdůležitější.
12. Bůh se lidstvu skutečně zjevil různými způsoby – jednou ve své nesmírné velikosti, jindy zase zcela tiše – to když se Bůh dotýká srdce jednotlivého člověka.
13. Duch svatý je tak s námi, jako byl Ježíš se svými učedníky. Stejně tak blízko. Stejně tak dosažitelný. Stejně tak pozorný. Stejně tak uzdravující. Stejně tak konající zázraky.
14. Ztratili jsme ráj, ale dostali jsme nebe, proto je zisk větší než ztráta.
15. Bůh si všiml našeho utrpení a slz nad tím, že podléháme smrti. Rozhodl se, že s námi ponese úplně všechno kromě hříchu.
16. Není utrpení, které by Bůh nepoznal.
17. Sníh na jaře taje. Nedokáže odolat slunečním paprskům. Stejně tak ani zlo nezmůže nic proti lásce.
18. Ježíš nevrací úder. Nebrání se. Beze slova stojí před Pilátem. Přijímá kříž. Dovoluje, aby se na něm v celé své síle vybouřil hřích. Umírá, aby dal světu nový počátek. Dal svůj život – také pro tebe a pro mě.
19. Můžeme utíkat od Boha stále dál, až se dostaneme na samé dno – ale i tam nás bude někdo čekat: Ježíš Kristus.
20. Kristova smrt a zmrtvýchvstání tvoří srdce křesťanství. Je to těžiště naší víry, mohutná hnací síla naší jistoty, silný vítr, který rozhání veškerý strach a nejistotu, jakoukoli pochybnost a lidskou vypočítavost.
21. Žít dobře a laskavě znamená žít v Božím stylu. V blízkosti dobrého člověka se dá svobodně dýchat a člověk rozkvete.
22. Existuje jen jediný Bůh. Ale díky Ježíšovi se církev naučila, že v nejniternější hlubině tohoto jediného Boha existuje společenství, vztah, láska – a to mezi třemi osobami.
23. Duch svatý je zosobněná Boží láska. To znamená, že můžeme tuto lásku oslovovat „ty!. Tato láska vidí a slyší. A také nám osobně odpovídá.
24. Modlitba není nic jiného než rozhovor s přítelem, se kterým se často a rádi setkáváme, abychom si s ním promluvili, protože nás miluje.
25. I ten nejprostší člověk, který své srdce otevře Duchu svatému, může okamžitě nalézt pokoj a radost, protože k němu přijde Láska sama a učiní si v něm příbytek.
26. Jakmile v tobě jednou zapustí kořeny Boží pokoj, začneš ten pokoj přinášet i druhým a budeš je uzdravovat ze strachu o život a z pochybností.
27. Pane, dej mi sílu dělat všechno, co ode mě žádáš, a pak ode mě žádej, co chceš.
28. Když se ti zdá něco hodně těžké, pomysli na to, že nejsme povoláni sklízet úspěchy, ale zachovávat věrnost.
29. Dobrý Pán Bůh má rád, když ho obtěžujeme.
30. Hledejte každý den Pána, který si nepřeje nic jiného, než abyste byli opravdu šťastní.
31. Jsem povolán dělat něco nebo být něčím, k čemu není povolán nikdo jiný. Mám pevné místo v Božím plánu na Boží zemi, jaké nemá nikdo jiný. Bůh mě zná a volá mě jménem.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz