Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN

Předchozí Následující

TIMOTHY DOLAN

KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ

KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2016


1. Základem svatosti je hluboký, osobní, důvěrný vztah s Ježíšem Kristem.
2. Dokonalý je ten, kdo dokonale dělá každodenní práci.
3. Člověk je stvořen, abych chválil Boha, vzdával mu úctu a sloužil mu, a takto spasil svou duši. Ostatní věci na světě jsou stvořeny pro člověka, aby mu pomáhaly k dosažení cíle, pro který je stvořen.
4. Nikdy nám nesmí scházet ani moudrost, ani láska. Moudrost má oči, láska má nohy.
5. Ježíš má nyní mnoho milovníků svého nebeského království, ale málo těch, kdo nesou jeho kříž. Mnozí jej následují až po lámání chleba, ale málokteří až k pití z kalicha utrpení. Mnozí velebí jeho zázraky, málokteří jdou s ním křížovou cestu.
6. Když zapomeneme, že potřebujeme pokání, sebezapření a oběť, zapomeneme na skutečnost vlastní hříšnosti. Když zapomeneme, že jsme hříšníci, zapomeneme, že potřebujeme Krista.A když zapomeneme, že potřebujeme Krista, ztratili jsme všechno.
7. Chudoba člověka se posuzuje podle dispozice srdce, ne podle počtu truhlic.
8. Odpírání si dovolených příjemností nás učí odepřít si i ty nedovolené. Umím-li například zkrotit svou chuť na zmrzlinu, pak možná dokážu zkrotit i jazyk, až budu chtít říct něco nemilého.
9. Nemůžeme polevit v bdělosti a sebekázni. Když si pomyslíme, že jsme silní a máme svou hříšnou přirozenost pod kontrolou, v ten okamžik si koledujeme o pád.
10. Čím více toho máme, čím lépe je náš život zajištěný, uvelebený v pohodlí a příjemnostech, tím méně spoléháme na Boha, že nám dá to, co skutečně potřebujeme.
11. Křesťanství člověku ze života těžkosti neodstraní, ale prostě dá člověku důvod k tomu, aby je snášel.
12. Protože milost zdokonaluje naši přirozenost, Hospodin může pracovat jenom s tím, co mu předložíme.
13. Svatost stojí na každodenní modlitbě. Živit ji a rozvíjet ji je náš celoživotní úkol.
14. Tři zásady pro účinnou modlitbu jsou trpělivost, neodbytnost a vytrvalost. Dávejme si proto pozor na pokušení být netrpěliví a nechat se odradit, když je naše modlitba frustrující a vyprahlá.
15. Nenechte se rozrušit svými nedokonalostmi, vždy statečně povstávejte z pádů.
16. Kristův kříž je největším příkladem a inspirací trpělivosti.
17. Nemějte starost o to, co máte, ale o to, kým jste.
18. Uvědom si, kolik ti Bůh dál, vezmi si z toho, co potřebuješ; to, co zbude, potřebují druzí.
19. Duše bez pravidelné modlitby je duše bez domova.
20. Radost je nejspolehlivějším znamením Boží přítomnosti.
21. Nadpřirozený život darovaný ve křtu je nutno rozvíjet, je třeba o něj pečovat. K tomu slouží modlitba, úsilí o ctnostný život a svátosti.
22. Poznávací znamení katolíka je jeho ochota hledat božství v nemluvněti v jeslích a vidět Krista v podobě chleba a vína na oltáři.
23. Náš Pán nepřichází z nebe každý den jen proto, aby zůstal ve zlatém ciboriu. Přichází, aby našel jiné nebe, nebe našeho srdce.
24. Pán po nás nechce, abychom byli úspěšní, ale žádá, abychom byli věrní.
25. Každá matka projevuje lásku k dítěti třemi způsoby: krmí je, čistí je a napravuje. Podobně i Matce Církvi udělil vzkříšený Spasitel mandát, aby své syny a dcery ve křtu očišťovala, v Eucharistii sytila a v pokání napravovala.
26. Pokorné uznání naší vlastní hříšnosti a přijetí Božího milosrdenství je začátkem růstuke svatosti.
27. Nic před zpovědníkem neskrývej. Nemocný člověk může být vyléčen pouze tehdy, když ukáže své rány.
28. Modlitba musí být věčná, ustavičná. Stejně jako nemůžete své tělo zásobit jídlem, třeba v pondělí se hodně najíst, abyste po zbytek týdne jíst nemuseli, tak je to i s modlitbou.
29. Naším cílem je Kristu Ježíš a jeho Církev – všechno ostatní je druhořadé.
30. Není lepšího způsobu, jak získat milosti od Boha, než když si je žádáme skrze Marii, protože jí její božský Syn nedokáže nic odmítnout.
31. Maria nás učí, že není tak důležité, co se nám stane, ale v čí blízkosti se nám to stane. Podstatné je, že u jeslí i u kříže směla být v blízkosti Ježíšovi. To je věrnost.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz