Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN

Předchozí Následující

TIMOTHY DOLAN

KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ

KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ BRNO 2016


1. Dobrý správce si je vědom, jaké dary a jaké poklady má k dispozici. Uvědomuje si, že z nich musí neustále čerpat. My jsme správcové, a je snad vzácnější dar v zásobách našeho nitra než víra?
2. Ve víře nic není nemožné a slova jako úzkost, strach a nebezpečí ztrácejí význam, takže věřící člověk kráčí životem v klidu a pokojně, s hlubokou radostí.
3. Když chceme být dokonalí, nemusíme udělat nic víc, než dobře konat své každodenní povinnosti.
4. Poslušnost dělá vůli ohebnou. Dává člověku sílu ovládnout sebe sama, překonat lenost a odolávat pokušením. Poskytuje odvahu, s níž lze splnit i ty nejnáročnější úkoly.
5. Znát Ježíše, slyšet a milovat jej, důvěřovat mu, poslouchat ho a mít v nejhlubším nitru svého bytí podíl na jeho životě – to je náš cíl.
6. Pokud chcete Krista milovat a v této lásce setrvat, musíte s ním být, rozmlouvat s ním a naslouchat mu každý den.
7. V srdci křesťana bude pokoj a klid jedině tehdy, bude-li víra bdělá. Pokud víra spí, jsme v nebezpečí.
8. Víra znamená být připraven zemřít pro Krista, pro jeho přikázání, v přesvědčení, že taková smrt přináší život.
9. Naděje je dar, díky kterému můžeme jít dál, i když se nám zdá, že Ježíš usnul. Děkujme Bohu za velký dar naděje.
10. Dávej chudým a dáš sám sobě. To, co jsi odmítl dát druhým, si nebudeš moci ponechat.
11. Bůh od nás nikdy nechce něco, k čemu by nám nedal potřebnou milost. To nám dává naději a motivaci.
12. Co se nakonec počítá, není, kolikrát jsme uspěli nebo padli, ale jak jsme po pádu znovu začali.
13. Abychom někoho více milovali, musíme s ním nejdřív trávit čas. Bez modlitby nemůžeme růst v lásce ke Kristu.
14. Abychom přijali více a více světla Kristovy lásky, musíme očistit svůj život od hříchu. Proto musí být základní charakteristikou našeho vztahu s Pánem každodenní odumírání hříchu a růst v ctnostech.
15. Jedno z největších požehnání v životě je přítel, který se nám nebojí říct pravdu, i když bolí.
16. Nejúčinnější způsob, jak více milovat Krista, je každý den jej s čistým srdcem přijímat ve svatém přijímání.
17. Začátek veškeré svatosti je pokorně přijmout, že bez Boha nic nemůžeme, ale naopak s ním, v něm a skrze něj je možné všechno.
18. Nemůžeme poznat Boží vůli, pokud se nemodlíme.
19. Čím víc člověk usiluje o jednoduchost ve svém životě, tím víc pokoje nalézá, neboť není plný starostí o mnoho věcí.
20. Ptáte-li se mne, jaké jsou cesty k Bohu, řeknu vám, že první je pokora, druhá je pokora a třetí je pokora.
21. Pokora není nic jiného než pravda, zatímco pýcha není nic jiného než lež. V ten okamžik, kdy nás Bůh vidí plně přesvědčené o vlastní nicotnosti, tehdy nám podává ruku.
22. Klíčem k radosti je správné pořadí životních priorit: Ježíš - druzí – já.
23. Dobrá, poctivá, upřímná a pravidelná zpověď je sama o sobě aktem pokory, pokud zcela otevřeně pojmenováváme své hříchy. A je také zdrojem milosti a ctnosti.
24. Trvalý pokoj najdeme jedině tehdy, když se necháme vést Boží vůlí, nikoli svou vlastní.
25. Hodnota vytrvalé modlitby není v tom, že nás Bůh uslyší, ale že my konečně uslyšíme Boha.
26. Pokud je cílem našeho života připodobnit se Kristu, pak je poslušnost způsobem, jak se k tomu dopracovat.
27. Bůh mě nestvořil jen tak pro nic. Stvořil mě, abych pro něj vykonal určitou službu. Svěřil mi dílo, které nesvěřil nikomu jinému. Mám své poslání. Proto mu důvěřuji.
28. Bůh sesílá slunce a déšť na spravedlivé i nespravedlivé z laskavosti; a laskavost je sestrou lásky, která přemáhá nenávist.
29. Ohleduplnost je počátkem velké svatosti. Naučíte-li se umění být pozorní vůči druhým, budete se stávat den za dnem podobnějšími Kristu.
30. Velkodušný člověk rychle odpouští a nechová v srdci zášť, přehlíží malichernosti a pochybnosti přenechává druhým.
31. Nic neskrývej před svým zpovědníkem, neboť nemocný může být uzdraven pouze léčením ran.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz