Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC

Předchozí Následující

MON CALEPIN

DEN CO DEN

COR JESU 2012


1. Přežehnání se je nádherným symbolem, důmyslnou zkratkou Kréda. Při doteku čela žádáme Otce o moudrost, při doteku prsou Syna o lásku, a když se dotýkáme ramen, prosíme Ducha svatého o sílu.
2. Z nedůvěry ve vlastní síly se v nás rodí důvěra ve všemohoucí sílu Boží.
3. Radost patří k životu křesťana zásadním způsobem. Je-li v nás ještě mnoho smutku, je to známka, že je v nás ještě mnoho nekřesťanského.
4. Modlitba je neviditelnou rukou, kterou se dotýkáme Boha. Modlitba, kterou nás naučil Ježíš, je rukou, kterou objímáme Otce.
5. Co je Boží vůle a co po nás Bůh chce, to nám jasně říkají Boží evangelia: „Boží vůle je, abychom se stali svatými…“ Co dnes vykonám pro své posvěcení a pro posvěcení jiných?
6. Moderní křesťan se nemůže vyhýbat kříži – vždyť kdo se kříži vyhýbá, vyhýbá se Tomu, který na něm umřel.
7. Není šťastný ten, kdo má mnoho, ale ten, kdo se umí spokojit s potřebným málem.
8. Bůh je nekonečně milosrdný, proto ani jedna slza upřímné lítosti neskane nadarmo.
9. Bůh miloval lidi, a proto se jim stal podobným – stal se člověkem. Láska totiž sbližuje. Z lásky k nám opustil nebe a přišel bydlet do chléva.
10. Kalvárie zůstává i dnes jediným vrchem, ze kterého se dá vystoupit na nebesa, a kříž jediným žebříkem k věčné slávě.
11. Jsi tak svobodný, že můžeš Boží pomoc přijmout i odmítnout. Ale věz, že nejsi tak silný, že bys mohl odmítnout a přitom nezahynout.
12. Dobro nadělá málo křiku a křik málo dobra. Proto tě prosím, Ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň mé srdce podle svého.
13. Učiň nějaký pěkný skutek lásky bližnímu z lásky k Ježíši s láskou Veroniky a budeš bohatý. Sbírej poklady, které mol nežere a rez nekazí – mince s královským obrazem Kristovým.
14. Existence nebe musí být z mého života zjevná, jako klíček z pučícího zrna.
15. Snaž se získat osobní, důvěrný styk se svatými. Je jich dost i na zemi, ale kdybys neměl štěstí, obrať oči nahoru k nebi. Tam je jich plno.
16. Hůl má dva konce. Když s ní někoho zlovolně udeříš, způsobíš mu jedním koncem ránu na těle, ale druhým koncem ránu na své vlastní duši. Nemůžeš vědomě ublížit bratrovi, aniž bys tím neublížil víc sobě.
17. Naše vlast je v nebi. My, věřící, nemůžeme život ztratit, my ho můžeme jenom změnit.
18. Ježíš vstal a i my vstaneme. Pro tuto krásnou naději je křesťanství nejradostnějším náboženstvím.
19. Pověz Ježíši vždycky všechno, jednoduše a důvěrně – a budeš šťastný. Vždyť není nikoho, kdo by lépe pochopil naši duši, naše radosti a bolesti a kdo by měl větší soucit s našimi prohrami než Přítel Ježíš.
20. Děkujme Pánu, že naší duši dal ve svaté zpovědi tak krásnou možnost po každém pádu do hříchu zase vstát, učinit pevné předsevzetí a růst zase do výšky, kde svítí a hřeje slunce Jeho milosti.
21. Svatí byli lidé jako my, jen o něco lepší. Mezi nimi a námi je nepatrný rozdíl, kousek dobré vůle znásobovaný milostí. Jde jen o jeden krok, o dobrou vůli být stále lepší v každém ohledu.
22. Potřebujeme učitele, stálého asistenta, který by znal hnutí našeho srdce a naší mysli a uměl včas vhodně upozornit a poučit. Ježíš nás znal a velmi dobře věděl, co potřebujeme, proto nám poslal Ducha svatého.
23. Na světě jsme proto, abychom Boha poznali, milovali Ho, sloužili Mu, a tak byli spaseni, to znamená, abychom přišli do nebe.
24. Betlémský chlév před Ježíšovým narozením je výstižným obrazem mého srdce před svatým přijímáním. Chlad, tma a prázdnota…Chlév po narození je zase ukázkou, jak by mělo vypadat mé srdce po Ježíšově příchodu.
25. Kde je otec, tam je domov. A náš Otec je na nebesích.
26. Jako křesťané bychom měli z lásky k jiným trápit sebe, avšak my trápíme jiné z lásky k sobě.
27. Kdo umí konat dobro, a nekoná ho, dopouští se hříchu.
28. Láska je dvojí: afektivní a efektivní. První se projevuje slovy a city, druhá skutky. Obě jsou dobré. Ale autentickou láskou je pouze ta druhá.
29. Jakmile pochopíš a prakticky životem dokážeš, že ne tvoje já, ale Bůh je tvým středem, okolo něhož se má všechno točit, tvůj objev nebude menší než Galileův.
30. Když padneme, je nutné se ihned zvednout. Jinak z nás nebude úrodné zrno.
31. Křesťan podle Boží vůle musí kráčet ke svatosti. Jak moc mu na jeho křesťanství záleží, to ukazuje počet a vroucnost jeho svatých přijímání.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz