Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Předchozí

MAX KAŠPARŮ

CESTA 2013
NASLOUCHAT JE VÍC NEŽ POSLOUCHAT
MALÝ KOMPAS VÍRY

MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ 2015


1. Víra je dar, který dává Bůh a na který člověk odpovídá ano.
2. Křesťanská modlitba neodcizuje člověka od jeho potřeb a pozemských úkolů, ale dává jim pevný základ síly a naděje, neboť modlitba připoutává člověka k Bohu a v dialogu s Ním se nachází síla a důvěra v neustálém úsilí i přes obtíže a neúspěchy.
3. Naslouchat je více než poslouchat. Posloucháme ušima, nasloucháme srdcem. Mimo to: jazyk máme jen jeden, a uši dvě. Znamená to, abychom více naslouchali, než mluvili.
4. Máme-li přežít jako jedinci i jako druh, musíme přestat žít bohatě navenek a chudě uvnitř, ale začít žít naopak bohatě uvnitř a skromně navenek.
5. Člověk by neměl dělat druhému to, co sám nemá rád, a měl by být každému vším. Měl by umět rozlišovat mezi dobrem a zlem, pravdou a lží. A nikdy neztrácet smysl pro humor.
6. Jak odolat nátlaku? Člověk má dostatečně silnou vůli na to, aby nedobrému a falešnému odolával. Aby odolal a dal přednost přirozenému před umělým především v osobním životě.
7. Zatím se učíme, jak se zbavovat nečistot kolem nás. Ale jak se vypořádat s harampádím a balastem, které člověk nosí v sobě? Co uděláme s naším nečistým svědomím?
8. Hlídej svoje myšlení, neboť ono tvoří tvá slova. Hlídej svá slova, protože ona tvoří tvoje činy. Hlídej své činy, neboť ony tvoří tvoje zvyky. Hlídej své zvyky, protože ony tvoří tvé chování. Hlídej své chování, protože ono je základem tvého životního stylu.
9. V obchodě hledáme to nejlepší pro náš žaludek. Stejně musíme hledat a vybírat to nejlepší a nejméně závadné pro naši duši.
10. Život by vypadal zcela jinak, pokud by pojmy odpuštění, pokora, slušnost a milosrdenství byly dennodenními spolustolovníky v našich rodinách.
11. Člověk, na rozdíl od zvířat, je schopen chápat dva pojmy: minulost a budoucnost. Národ, který se zříká pozitiv své vlastní minulosti, stává se národem kulturně a duchovně chudým.
12. Některé lidské nemoci jsou způsobené nedostatkem vitamínů, jiné nedostatkem lásky. I když jsme na jedné straně ohrožováni přírodními katastrofami, daleko více se ohrožujeme tím, že se nemáme rádi.
13. Ne my neseme pravdu, ale pravda má nést nás. Kdo dokázal překročit hranici mezi mít a být, je schopen nejen pravdu říkat, ale také pravdu konat.
14. Vysvětlovat vznik života na Zemi pouhou náhodou znamená to samé jako od výbuchu v tiskárně očekávat vznik nového slovníku.
15. Jen obnovená víra v Boha může přinést změnu, která by mohla náš svět zachránit před katastrofou.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz