Římskokatolická farnost Nová Hradečná

DOTACE

Dotace poskytnuté Římskokatolické farnosti Nová Hradečná v roce 2016

Střecha fary

Veřejně prospěšné práce

Dotace poskytnuté Římskokatolické farnosti Libina v roce 2016

Veřejně prospěšné práce

Dotace poskytnuté Římskokatolické farnosti Nová Hradečná v roce 2015

Varhany

Generální oprava a restaurování varhan byla započata v roce 2012 a dokončena byla v roce 2015. Realizována byla varhanářskou dílnou Dalibora Michka a restaurátorskou dílnou Jana Macha za finanční pomoci Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, Arcibiskupství olomouckého, za významné pomoci Obce Nová Hradečná, dále Obce Troubelice, Obce Lipinka, za pomoci darů od podnikatelů a za výrazné finanční i manuální pomoci farníků. Rozpočet celého díla činil 2,7 mil. Kč.

Střecha fary

Dotace poskytnuté Římskokatolické farnosti Libina v roce 2015

Farní kostel v Libině

Filiální kostel v Mladoňově

Dotace poskytnuté Římskokatolické farnosti Oskava v roce 2015

-

Dotace poskytnuté Římskokatolické farnosti Nová Hradečná v roce 2014

Varhany

Varhany byly postaveny v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné v r. 1765 neznámým varhanářem za 600 zlatých. Nástroj prodělal v minulosti mnoho oprav a zásahů. Jedná se bezesporu o nejhodnotnější nástroj z 18. století v děkanátu Šternberk. O jejich významu svědčí i to, že byly v I. světové válce vyjmuty z rekvírace pro válečné účely.

v těchto letech celková částka restaurování varhan činí 3 milióny Korun českých. Práce byly započaty v roce 2012. v letošním roce proinvestujeme 747.500 Korun českých a do dalších let nám zbývá 711tisíc bez DPH. Záměrně píši do dalších let, protože nevíme, jak v příštích letech budeme úspěšní v dotacích. Rád bych Vám dal nahlédnout do financování v letošním roce. Pro letošní rok 2014 jsme od Olomouckého kraje získali dotaci ve výši 300 tisíc a naše spoluúčast na základě smlouvy k tomu musí být 447.500,- Kč. Tím jsme získali onu částku 747.500,- Kč. Kde jsme na spoluúčast vzali? Ministerstvo kultury přes Obce s rozšířenou působností nám přidělilo dotaci ve výši 125 tisíc. Obec Nová Hradečná přidělila na varhany dotaci 150 tisíc, Arcibiskupství olomoucké dotaci 80 tisíc a Obec Lipinka 10 tisíc. Zbývá nám 82.500,- Kč. Větší část této částky máme již našetřenou díky kostelním sbírkám a dárcům z řad farníků a sponzorů, které oslovují jednotliví farníci a také díky adopci varhanních píšťal.

Obec Troubelice

Obec Troubelice příspěvek ve výši 100.000,- Kč poskytla na předláždění interiéru a odvlhčení zdiva v kostele Navštívení Panny Marie v Troubelicích.

ZPRAVODAJ

Pěkně Vás všechny zdravím, vážení občané Troubelic, Lazců, Dědinky a Pískova.

Již delší dobu probíhají stavební práce v kostele Navštívení Panny Marie v Troubelicích a po celou dobu je kostel zavřený. Pracuje se na podlaze kostela, která byla na jedné straně po celé délce propadená a poničená usypáváním zeminy po výkopech pro vodovodní potrubí, které se dělalo před mnoha lety podél základů kostela. Práce jsou před dokončením. Celková obnova podlahy kostela činí 350 tisíc Korun českých. Kde jsme na tuto částku vzali?

Obec Troubelice na obnovu podlahy kostela v Troubelicích dala 100 tisíc. Za tento velký dar panu starostovi a všem zastupitelům obce moc děkujeme. Částku 130 tisíc tvoří nákup zásypového materiálu a především manuální práce věřících mužů farnosti. Tento velký vklad do celkového díla je díky farníkům především z Troubelic, ale také z Pískova, Lazců, Dědinky, Lipinky a Nové Hradečné.

Protože původní dlažba v kostele - hornolipovský mramor ve třech různých formátech – je z určité části zničena a nedostačuje pro předláždění celého kostela, bude nutné zakoupit nový mramorový kámen, kterým se pokryje podlaha v kostele u svatostánku. Nákup nové dlažby a položení činí 120 tisíc. Dlažba z nového mramoru BIANCO carara z Italie bude rovněž zhotovena ve formátech na koso. Povrchová úprava bude broušená s hydrofobní ochranou. Jako zajímavost uvádím, že z tohoto mramoru je socha „Davida“ od známého umělce Michelangela a „Pieta“ v basilice sv. Petra ve Vatikánu. Tuto částku ještě nemáme celou našetřenou. Farníci celkem darovali na novou podlahu 60 tisíc, Tagros a. s. celkem 30 tisíc. Za tento velký dar děkujeme. Zbývá tedy 30 tisíc.

Rád bych Vás, vážení a milí čtenáři, pozval na BENEFIČNÍ KONCERTY. Výtěžek z těchto koncertů bude určen na dofinancování této nové mramorové podlahy v našem kostele v Troubelicích. Kdyby někdo z Vás chtěl také přispět i mimo tyto koncerty, můžete svoji finanční hotovost předat na pokladně na Obecním úřadě v Troubelicích. Moc Vám za jakýkoliv finanční dar děkujeme.

Víte, náš kostel v Troubelicích neslouží jen věřícím. On je nám všem odkazem úcty k Bohu našich předků, je do určité míry i dominantou obce, slouží také ke koncertům duchovní hudby, k pohřbům, k místu zastavení se a modlitby.

Díky Vám všem za Vaši otevřenost pro náš kostel Navštívení Panny Marie v Troubelicích.

S přáním všeho dobrého P. Pavel Stuška

BENEFIČNÍ KONCERTY

  • v neděli 21. září v 15 hodin v kapli sv. Antonína Paduánského v Pískově a v 17 hodin v Restauraci Hanačka v Troubelicích.
  • v neděli 5. října v kapli sv. Floriána v Lazcích a v 17 hodin v kapli Narození Panny Marie v Dědince.
  • Zpěv – Mgr. Magdaléna Kučerová, absolventka konzervatoře v Olomouci a doprovod na klavír – Vendula Nováková.

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz