Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Farní diskuse

Přidat příspěvek:

Jméno:
Text ...



Datum: 14.10.2015 01:12
Jméno: Sedmý den

7.den – středa 14.10.15
„Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa“ /Jan 6,51/


Sv. Antonín z Padovy /1195 – 1231/ : „Máme pevně věřit a otevřeně vyznávat, že na oltáři se uskutečňuje přepodstatnění chleba a vína v Kristovo tělo a krev. Tělo, které zrodila Panna, které viselo na kříži, leželo v hrobě, třetího dne znovu vstalo z mrtvých, zasedlo po pravici Otce - toto tělo církev každý den proměňuje a rozdává je věřícím. Když kněz vyslovuje slova: «Toto je moje tělo», podstata chleba se proměňuje v Kristovo Tělo."

/Glos sw. Franciszka, 2/1997, z polštiny přeložil: Radim Jáchym OFM/
Ani nejpreciznější teologická definice nemůže v plnosti vyjádřit skutečnost Boží přítomnost v Eucharistii. Tato nauka, aby byla pravdivou, se musí spojit s modlitbou, adorací, prožíváním mše svaté, s uváděním do praktického života. Vzdělávám se ve víře? Snažím se Eucharistickému Kristu přiblížit nejen rozumem, ale i srdcem, všemi schopnostmi?
Pane Ježíši, děkujeme Ti za dar mše svaté, a na přímluvu sv. Antonína Tě prosíme za všechny teology, kněze a bohoslovce, aby s vděčností a úctou přistupovali ke slavení eucharistické oběti a dokázali svěřené lidi vést k hlubokému prožívání každé bohoslužby i modlitby.
AMEN.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Datum: 13.10.2015 02:13
Jméno: Šestý den

6.den – úterý 13.10.15
„Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,

ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka“ /Flp 2,6-7/


Sv. Klára z Assisi /1194 – 1253/ : „A přeji si, aby se těmto nejsvětějším tajemstvím prokazovala čest, klanění a Eucharistie byla ukládána na důstojných místech“
/Odkaz 3/

V adoraci si můžeme uvědomit neuvěřitelnou Boží pokoru a odvahu, s níž se Ježíš sklání k člověku, přijímá lidství a dokonce se stává pokrmem a nápojem, abychom měli sílu Ho následovat. Tento fakt naší víry nás přímo sráží na kolena, abychom vzdali Kristu úctu a projevili vděčnost. Dokážu aspoň občas navštívit Krista přítomného ve svatostánku? Hledáme my, duchovní správci našich kostelů, způsob, jak umožnit otevřený chrám i mimo mši svatou?

Dobrý Bože, klaníme se Ti, přítomnému v Nejsvětější Svátosti a prosíme Tě na přímluvu sv. Kláry, ať dokážeme stále obnovovat svou úctu k Tobě a napodobovat Tvou pokoru a lásku k nám ve vztahu k naším bratřím a sestrám.
AMEN

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Datum: 13.10.2015 02:07
Jméno: Pátý den

5.den – pondělí 12.10.15
„Beránek, který je uprostřed před trůnem,

bude je pást a vodit k pramenům živé vody“ /Zj 7,17/


Sv. Tomáš Akvinský /1225 – 1274/ : „Drahocenná a obdivuhodná hostina, přinášející spásu a plná líbeznosti! Neboť co může být vzácnější než tato hostina, při níž se nám předkládá k požívání ne maso telat a kozlů jako kdysi v Zákoně, ale Kristus, pravý Bůh? Co je podivuhodnější než tato svátost? Žádná jiná svátost není také prospěšnější než tato. Jí se očišťují hříchy, rozmnožují ctnosti a duše se sytí hojností všech duchovních milostí.“
/Opusculum 57,in festo Corporis Christi, lect. l-4. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní m. Církve a mírně upraven redakcí Revue Theofil/

Svět hladoví po životě, žízní po pravdě a lásce. Tuto touhu může nasytit jen Bůh. Pokrm a nápoj, který nabízí, nás vede přes hranice smrti k životu, který nekončí. Posiluje nás, ale skrze nás i lidi, které potkáváme.

Chci vidět v druhých lidech své bližní? Chovám se jako bližní?

Vidím potřeby ostatních lidí a snažím se jim účinně pomáhat?
Bože Duchu svatý, radujeme se z tvé přítomnosti a pomoci a na přímluvu sv. Tomáše Akvinského Tě prosíme, abys nás inspiroval k vnímavosti vůči potřebným, abychom Ti v nich dokazali sloužit a oni aby nacházeli cestu k eucharistické hostině, jako záruce věčného života.
AMEN.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Datum: 13.10.2015 02:00
Jméno: Čtvrtý den

4.den – neděle 11.10.15
„Pán můj a Bůh můj“ /Jan 20, 28/


Sv. Terezie z Lisieux /1873 – 1897/ : „Kdyby lidé pochopili význam Eucharistie, pořádková služba by musela řídit zástup u vchodů do kostela“
http://citaty.net/autori/terezie-z-lisieux/

Bůh se nenechá odradit naší lhostejností, ale ve dne v noci je nám k dispozici ve svatostánku. Je zde přítomen jako pravý Bůh a pravý člověk. Kolik síly bych zde mohl načerpat pro své denní úkoly...Jak já dokážu reagovat na netečnost nebo zlou vůli druhých k mé osobě? Umím odpustit, dát novou šanci?

Kolik mi jich už poskytl sám Bůh?

Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti za Tvou nekonečnou trpělivost s mými hříchy a nedokonalostmi, za stále další možnosti k novému začátku. Na přímluvu sv. Terezie z Lisieux Tě prosím, abych v Tvé tiché a nenápadné přítomnosti v Eucharistii probouzel touhu po pokoji a nacházel lásku ke všem lidem.
AMEN.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Datum: 13.10.2015 01:56
Jméno: Třetí den

3. den – sobota 10.10.15
„To konejte na mou památku“ /Lk 22, 19/


Sv. Alfons Maria z Liguori /1696 – 1787/ : „Všechny pocty, které kdy vzdali a vzdají Bohu andělé svými službami a lidé svými pracemi, pokáním a mučednictvím, nikdy nemohly a nebudou moci vzdát Pánu tak velkou slávu jako jediná mše svatá... Všechny pocty tvorů jsou konečné, ale pocta, kterou přijímá Bůh v oběti mše svaté, je nekonečná,
protože se tam přináší oběť nekonečné ceny.“
/P. Ant. Čala, O.P.: Podstata eucharistické oběti, Na hlubinu, ročník XII, č. 3/

Ježíš nabízí Bohu Otci oběť, která jako jediná je Ho hodna. Každý kněz smí mít podíl na tom, že se po celém světě a v každou dobu slaví mše sv. Je to dar, je to radost. Kdokoliv z křesťanů je pozván k tomu, aby měl svou účastí podíl na tomto jedinečném díle. Dokážu také své bolesti a problémy obětovat za druhé a nabídnout Bohu k proměnění, k jeho oslavě?

Dobrý Bože, Ty jsi náš Otec a Pán našeho života, chválíme Tě za Tvou moudrost a lásku a svěřujeme Ti své těžkosti a obavy a prosíme na přímluvu sv. Alfonse, abys v nás upevňoval naději, že můžeš všechno proměňovat v dobré.
AMEN.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Datum: 13.10.2015 01:50
Jméno: Druhý den

2. den – pátek 9.10.15
„ Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království“ /Lk 14,15/


Bl. Terezie z Kalkaty /1910 - 1997/ : "Slavení mše svaté je pro mne životně důležité. Mohu být unavená nebo cestovat, ale nikdy se neopomenu denně zúčastnit mše svaté. Když dorazím na jakékoli místo, vždy tak učiním, i kdyby to mělo být minutu před půlnocí... Mší svatou přijímám obzvláštní sílu a odvahu, společenstvím a nazíráním úžasného tajemství se sjednocuji s mým Pánem Kristem a společně s ostatními tvoříme nádherné společenství. Nemohu srovnávat sílu, kterou přijímám od živého Krista skrze Jeho tělo a krev. Ježíšův odkaz pročišťuje duši člověka a utěšuje nepokojné srdce.
To je zkušenost, které věřím.“

/z homilie indického biskupa Bernarda Morase, 31. května 2002, kostel Panny Marie v Hradci Králové/
Bůh se za nás ve mši sv. obětuje a nabízí svou pomoc. Čím mám víc práce, tím je důležitější, abych si udělal čas na modlitbu, Boží slovo, mši svatou – prostě setkání s Pánem. Bez toho má vnější činnost postrádá sílu, hloubku, účinnost a význam. Dokážu zajít na mši svatou, i když zrovna „nemusím“ ? Chápu, že nic cennějšího ve svém duchovním životě nemám?
Pane Ježíši, Ty mi ve mši svaté nabízíš nevyčerpatelný poklad milostí, na přímluvu blahoslavené Matky Terezy Tě prosím, abys mi dal stále lépe poznávat hodnotu mše svaté a schopnost o ní svědčit i druhým.
AMEN.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Datum: 13.10.2015 01:44
Jméno: První den

1.den – čtvrtek 8.10.15
„Udělejte všechno, co vám řekne“ /Jan 2,5/


Sv. Jan Pavel II. / 1920 – 2005/ :"Právem viděl křesťanský lid ve své zbožnosti vždy hlubokou spojitost mezi uctíváním Matky Boží a kultem Eucharistie. Tato skutečnost je zjevná jak v západní, tak ve východní liturgii, v tradici řeholních společností, v spiritualitě soudobých náboženských hnutí, i mezi mládeží, a v pastoraci na mariánských poutních místech. Maria vede věřící k Eucharistii."
/z encykliky Redemptoris Mater, čl.44/

Eucharistie je vyjádření naprosté vydanosti Boha člověku – Bůh udělá maximum, aby se nám mohl přiblížit. Co asi Maria prožívala při mši svaté? Jako žena, která odevzdala Bohu svůj život, nejlépe pochopila tajemství Boží lásky v Eucharistii. Jak k ní přistupuji já? Umím, s podobnou důvěrou jako Maria, říci Pánu: „ať se mi stane podle tvého slova“? Co mi v tom vadí? Co zkusím změnit?

Panno Maria, děkujeme Ti za příklad odvahy a skutečné víry, s kterou jsi sloužila vtělenému Kristu a prosíme Tě o přímluvu, abychom v Eucharistii nacházeli sílu a světlo k tomu,
že budeme věrně následovat Krista a konat jeho vůli.

AMEN.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

Datum: 13.10.2015 01:24
Jméno: b.jm.Josef

Buď pozdraveno a pochváleno nejsvětější Srdce Ježíšovo, které nás nekonečně miluje

 

  Opožděně, ale přece - na internet. str. Národního eucharistického kongresu http://nek2015.cz je k dispozici velice hluboká novéna nejen k tomuto kongresu, ale dá se říct hlavně k Roku Eucharistie. Tady je možnost ji stáhnout: http://nek2015.cz/img-content/files/Novéna_NEK2015.pdf

 

K mému milému překvapení hned prvním dnem novény nás provází již od paní Blanky zmíněný sv. Jan Pavel II. Není to úžasné? To je prostě výzva...

A tak jak jsme se připravovali na DEK v Olomouci, pojďme, prosím, a pokusme se opět se připravit nejen na NEK, ale i na tu pouť do Polska k sv. Janu Pavlovi II. modlitbou, četbou písma sv., návštěvou Pána Ježíše v kostele, svátostí smíření, různým půstem a dalšími možnostmi. Pojďme se napít z toho Pramene života... I když třeba nepojedeme do Brna či Polska... smiley

Datum: 08.10.2015 19:53
Jméno: Blanka

Díky Maria!!

Papež,který ,,byl celý Tvůj" bude i náš!!28.10. 2015 naše farnost obdrží velkou milost-ostatky Jana Pavla II!!

První slovanský papež a ten,který jako hlava církve,poprvé navštívil naši republiku! A to hned několikrát!

Zázraky se dějí a tak prosím,buďte při tom a zúčastněte se pouti,

při které obdržíme tuto vzácnou relikvii,která pak bude uložena v novém kamenném oltáři

v Troubelicích v kostele ,,Navštívení Panny Marie"!

Datum: 18.05.2015 12:31
Jméno: b. jm. Josef

Žena nemocná jistou nemocí se s vírou dotkla Ježíšových šatů a byla uzdravena...

 

Už několikrát jsem přemýšlel o tom, když Ježíš se nad nemocnými slitoval a uzdravil je. Včem je to dnes jiné proti dřívějšku? Měli tenkrát snad větší víru? Že se Ježíše stačilo jen dotknout? Přemýšlím o tom proto a chtěl bych tím i trochu navázat na Rok Eucharistie a na sobotní Diecezní eucharistický kongres v Olomouci, kde Pán Ježíš opravdově byl s námi a mezi námi přítomen. A opravdu jsme se Ho dotkli tím, že jsme Ježíše přijali v Eucharistii. Jak zaznělo i v přednášce, skrze Ježíše v Eucharistii, pokud o to žádáme a litujeme jich, jsou odpouštěny lehké hříchy a zároveň Pán Ježíš uzdravuje....

 

Jestli tedy si mohu dovolit, řekl bych, ža každý má a zná ve svém okolí minimálně jednoho člověka, který je nějakým způsobem nemocný, ať již duševně, duchovně nebo tělesně. Dnes jsem zrovna četl v Matoušově evangeliu o tom fíkovníku, který neměl plody a Pán Ježíš jej nechal uschnout. Učedníci se tomu divili. Pán Ježíš jim na to odpovídá - volně řečeno: "Pokud budete mít opravdovou víru, nebudete pochybovat a řeknete této hoře, aby se přestěhovala, tak se tak stane..."  Ale někdy to uzdravení není hned. Připadne mi, že je to tak trochu tajemství. Pán ví proč. To už musíme nechat na něm. Ale kdo prosí, může toho mnoho dostat... I skrze Pannu Marii...

 

Chtěl bych navázat na předchozí přípravu na tento kongres. Pojďme prosit, pojďme pokračovat v adoraci, v čtení písma svatého, v celodenní modlitbě, v půstu a v dalších  možnostech, které jste třeba nenapsali do této diskuze a obětujme to s vírou a bez pochybností za naše nemocné, pojďme jim pomoci nésti jejich trápení, a třeba je i navštivme. Využijme těch milostí, které jsme od Něho dostali.   Trojjediný Bůh nás všechny nekonečně miluje... Dokázal nám to na Kříži... A dokazuje nám to i dnes... Při každé mši svaté se nás Ježíš dotýká, pokud my chceme...

 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jemu buď vzdána čest a chvála až na věky věku. Amen.

Datum: 17.05.2015 03:49
Jméno: b. jm. Josef

Chtěl bych upřímně moc poděkovat všem, kdo se jakkoliv podíleli na Diecézním eucharistickém kongresu v Olomouci, ať již duchovní přípravou, modlitbou, svědectvím, zpěvem, promítáním textů, organizací, účastí či jinak. Velké poděkování patří také otci Pavlovi, který neodmítl, ale naopak přijal nelehký úkol podílet se na kongresu. Veden Duchem svatým připravil přednášku i adoraci. Bylo to od srdce k srdcím. Od Ducha svatého k nám tekl velký proud lásky a spojoval naše Bohem Otcem stvořená srdce  s nádherným a milujícím Srdcem Ježíšovým...

 

A tak jako kdysi Panna Maria s Ježíškem pod srdcem navštívila svou tetu, sv. Alžbětu, tak navštívila i včera Panna Maria spolu s Ježíšem každého, kdo byl v kostele Zvěstování Panny Marie u kapucínů na dolním náměstí, i když jsme si to asi nikdo z nás neuvědomovali, neboť Panna Maria působí v tichosti a pokoře. A samozřejmě nejen tam. Ona je Prostřednicí všech milostí, kterých včera bylo nekonečně....

Tisíckráte pozdravujem Tebe, ó Matičko Krista Ježíše, ...

 

A jestli ještě mohu podotknout, prosím nezapomeňme využít plnomocné odpustky, které jsme včera získali darem od milosrdného Boha skrze otce arcibiskupa Jana, tedy pokud jsme samozřejmě splnili řečené podmínky...

 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.

Datum: 09.05.2015 13:21
Jméno: M.
Přidávám další návrh: prožívat každý den a každou situaci tak, aby z nás Pán měl radost...je stále s námi a vedle nás...
Datum: 04.05.2015 08:38
Jméno: Kristýna
Moc děkuji za tolik potřebné návrhy k duchovní přípravě. Snad si ani dobře neuvědomujeme jejich váhu. Přikládám další-ten nejobyčejnější-zajít přímo za Ním... do chrámu... rozmlouvat s Ním od srdce k srdci. Chválit, děkovat a vyprošovat...
Datum: 01.05.2015 22:09
Jméno: Farnice
Ráda bych poděkovala za předchozí příspěvek ohledně Eucharistického kongresu. 

     Chtěla bych přidat další návrh přípravy na Eucharistický kongres: denně si přečíst kousek z Nového Zákona - to proto, abychom Ježíše lépe poznávali a věděli, koho můžeme milovat celým srdcem.

Datum: 30.04.2015 09:20
Jméno: farník

Eucharistický kongres Olomouc 16. května 2015

Buď oslaven a pochválen náš Pán, Ježíš Kristus.

Letošní rok Eucharistie je úžasný a milostí plný. Je to tak velký dar, že ho asi nejsme schopni v pokoře ani uchopit a přijmoutNe bez přípravy v modlitbě.

Mám pro Vás, všichni milí, nabídku k duchovní přípravě na Eucharistický kongres v Olomouci, ať se již tam chystáte a nebo, ať již z jakéhokoliv důvodu, se nechystáte, můžete získat, troufám si říct, obrovskou milost, milost ohromné milující rozevřené náruče našeho Pána, který se nám zcela odevzdává a cele dává v Nejsvětější Svátosti.

Jsou různé možnosti a je jich hodně, každý má svou vlastní cestičku víry, proto ani asi nejde všechny vyjmenovat. Můžete případně i sem přidat nějakou možnost, která Vás napadne skrze Ducha svatého, který u každého jednotlivě působí jinak, abychom společně tvořili společenství v jednotě s Ježíšem a celou Jeho církví. Může to být impulsem pro někoho jiného....

Několik možností:

  • Tisíckráte pozdravujeme Tebezpíváme v jedné Mariánské písni. Začíná květen, měsíc Panny Marie. Po vzoru sv. Serafima pojďme opravdu každý den 1000x pozdravit Pannu Marii modlitbou Zdrávas Maria. Může se Vám to zdát divné, tolikrát, ale kdo nezkusí, nepochopí... Ale chce to vytrvat. Samozřejmě každý má jiné možnosti, ale jde to i při práci. Ale, zkuste, někomu bude stačit třeba jen 100x, někomu třeba 50x, někdo třeba 20x, 10x, 5x, 1x....... 

  • 13 denní půst o chlebě a vodě  - obecně je pátek den nějakého dobrovolného půstu. Zítra je první pátek, je to příležitost začít půst až do Eucharistického kongresu v Olomouci, který je 16.května. Když vynechám neděle, kdy by se neměl držet půst, ale naopak slavit Ježíšovo vzkříšení, je to 13 dní. Proti věčnosti nic moc.... Pro někoho může být velký půst od televize, pro někoho něco jiného, pro mě třeba půst jen o chlebě a vodě, možností je hodně....
  • kombinace obou - v modlitbě a v půstu - vychází z tradice a z Písma svatého...
  • další možnost třeba někdo přídá? - napadají mě ještě i další, ale musím dát prostor i někomu jinému... Musím dát prostor Duchu svatému...

Pokud to někoho oslovilo, věřte, je to dar Ducha svatého, miluje každého bez výjimky... Nenechejte si to pro sebe. Je to dar i pro ostatní. Podělte se o to s druhými. Jakkoliv. Ježíšova náruč je veliká...:-)


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz