Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Farní diskuse

Přidat příspěvek:

Jméno:
Text ...Datum: 08.09.2016 13:33
Jméno: Franta Pospíšil

No, tak zatím to je konvikt, a tady se snad teprve rozhodne, zda budu pokračovat v semináři na kněze nebo ne. Je to tu moc fajn, lidi jsou taky super. Fotku mám třeba tady (ten napravo :) ). Dále děkuji všem za modlitby (jsou potřeba), taky se za Vás modlím. Franta

Datum: 08.09.2016 07:28
Jméno: kuba

Mohli byste sem prosím dát jeho foto? Děkuji.

Datum: 07.09.2016 20:26
Jméno: rkmáchal

František Pospíšil ml., tvůrce těchto stránek, 

Datum: 04.09.2016 11:09
Jméno: kuba

Jak se jmenuje kluk,co šel z vašší farnosti teď do semináře? Děkuji.

Datum: 21.07.2016 11:20
Jméno: rkmáchal
Studovat do Říma...
Datum: 18.07.2016 16:33
Jméno: Magda

Kam odchází otec Pavel?

Datum: 01.07.2016 06:51
Jméno: Farníci

„Pane, naplň Duchem svatým toho, kterého jsi ráčil povýšit ke kněžské důstojnosti, aby byl hoden
stát bezúhonný před Tvým oltářem, hlásat evangelium Tvého království, konat službu Tvého slova
pravdy, přinášet Ti dary a duchovní oběti, obnovovat Tvůj lid prostřednictvím lázní znovuzrození, takže
sám půjde vstříc našemu velikému Bohu a Spasiteli Ježíši Kristu, tvému jedinému Synu, v den jeho
druhého příchodu a dostane od Tvé nesmírné dobroty odplatu za věrné plnění své služby”.
Svatý farář arský se vyjadřuje ke kněžské službě těmito slovy: „Kněz pokračuje v díle vykoupení
na zemi“ … „Kdyby člověk dobře pochopil, čím je kněz na zemi, nezemřel by hrůzou, ale láskou” …

Otče Pavle, nechť Vám náš nebeský Otec žehná ve Vaší další apoštolské službě a Panna Maria ať je Vám stále na blízku. Otče Karle, kéž v naší farnosti naleznete svůj další pozemský domov. Budeme s vámi oběma v modlitbách. 

Datum: 16.05.2016 21:51
Jméno: b.jm.Josef

Jestli mohu poprosit, připojte se prosím k jakémukoliv druhu půstu, i kdyby byl sebemenší. Moc děkuji... V Duchu svatém...

Datum: 16.05.2016 16:20
Jméno: b.jm.Josef

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, …

 

Tak jak jsme se připravovali na DEK i NEK v minulém roce Eucharistie a na pouť do Polska k sv. Janu Pavlovi II., pojďme i v této chvíli se připravit duchovně na tu důležitou událost, kterou je Svěcení nového oltáře v kostele Navštívení Panny Marie v Troubelicích dne 29. 5. 2016. Pojďme maximálně využít tohoto požehnání a prosme o co nejvíce darů jak tělesného, duševního i duchovního uzdravení a dalších možných milostí a obrácení důležitých pro věčný život s největší Láskou – Trojjediným Bohem, na přímluvu Panny Marie, Prostřednice všech milostí a sv. Jana Pavla II. a v Jeho nejsvětějším Jménu, jak pro nás samotné, tak i pro druhé...

 

Možností je spousta:

 • svátostí smíření

 • návštěvou Pána Ježíše v kostele, adorací, mší sv. v jiném kostele než jsme zvyklíblush

 • každodenní četbou písma svatého

 • modlitbou

 • modlitbou Růžence - po vzoru sv. Jana Pavla II. třeba všechna čtyři tajemství denně, nebo kolik člověk zvládne, s tím že se pokračuje následující den tam, kde předchozí den skončil

 • 1000x Zdrávas - pokud není možné počítat desátky Růžence, třeba při práci, modlit se nepřetržitě modlitbu Zdrávas Maria s prokládáním modlitbou Otče náš a Sláva Otci, i Synu, i Duchu sv.... (viz dřívější příspěvek v diskuzi)

 • různým půstem (třeba jen o chlebě a vodě, nebo od televize, od kafe a dalších...smiley)

 • novénou uvedenou již dříve nebo jinou novénou

 • a dalšími, k čemu Vás povede Duch sv.

A určitě když Vás napadne něco přispět v pokoře (třeba pod biřmovacím jménem, aby to nebylo chlubení) do této diskuze, třeba i to, čím přispějete k přípravě, nebo k Jeho větší oslavě. Muže to být motivací pro druhé... Prosím...

 

Všechno k Jeho co největší oslavě...

 

Jeho Milosrdenství je jako velký vodopád, který se rozlévá po celém světě... Pojďme se napít z tohoto Pramene života...

 

  ...svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen!

  Datum: 12.03.2016 09:55
  Jméno: Magda

  Zamyšlení na postní dobu: Věříme v Boha...   Věříme také Pánu Bohu?  frown

  Datum: 05.01.2016 18:52
  Jméno: Kristýna

  Přání do nového kalendářního roku: "Všechno, co potřebujeme ke spáse, nám Bůh daroval. Nepotřebujeme víc, než být s Ním - v Eucharistii, v našich rodinách, bližních..."

  Datum: 05.11.2015 14:35
  Jméno: Lenka

  Připojuji se k poděkování. A připomínám kratičké poselství sv. Faustýnky: "Ježíši, důvěřuji Ti!" wink

  Datum: 04.11.2015 15:14
  Jméno: Blanka

  Nohy už přestaly bolet ..wink a já děkuji  jménem poutníků za krásnou ,náročnou,perfektně zorganizovanou(až na malé nedostatečkysmiley) a milosti plnou pouť po stopách sv.Jana Pavla jehož ostatky máme ve farnotstech!

  Datum: 16.10.2015 01:06
  Jméno: Devátý den

  9.den – pátek 16.10.15
  „Proste a dostanete, hledejte a naleznete“ /Mt 7,7/


  Sv. Petr Julián Eymard /1811-1868/ : „Nejsvětější Svátost nechť je tedy naším východiskem všeho rozjímání o tajemstvích, ctnostech a náboženských pravdách. Je ohniskem; všechny pravdy jsou jejími paprsky. Vycházejme od ohniska a budeme zářit. Copak není i ve svátosti tichý a pokorný srdcem jako za svého pozemského života? Copak není i v ní Dobrým pastýřem, Božským Těšitelem a Přítelem? Šťasten, kdo umí nalézat Ježíše v Nejsvětější Svátosti a v ní všechno.“
  / z knihy blah. Petr Julián Eymard: Nejsv. svátost oltářní (skutečná přítomnost), Brno 1937. Přeložil Antonín Melka. Mírně jazykově upraveno red. Revue Theofil./

  V Nejsvětější Svátosti oltářní se setkáváme s Trojjediným Bohem, božstvím i lidstvím Ježíše Krista, s Vykupitelem, chodícím po Svaté zemi a povolávajícím učedníky, konajícím velká znamení, mluvícím s mocí i láskou a obětujícím se za nás na kříži, abychom my měli život. Zde je nejintenzivnější možnost hledat a nacházet Boha, nechat se jím pozvat do jeho blízkosti. Je má víra dynamická, v hledání a růstu nebo jsem se usadil ve svých představách z dětství? Objevuji v Eucharistii zdroj přátelství s Pánem a snažím se ho uvádět do každodenního života?
  Chválíme Tě, nebeský Otče, který v jednotě s Duchem svatým a skrze Ježíše Krista, přebýváš ve Svátosti oltářní a nabízíš nám nevyčerpatelný poklad pokoje a radosti i síly pro náš život z víry. Na přímluvu sv Petra Juliána Eymarda Tě prosíme za Národní eucharistický kongres, aby přispěl k duchovní obnově všech účastníků i celé naší země.
  AMEN.
  Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

  Datum: 15.10.2015 01:56
  Jméno: Osmý den

  8.den – čtvrtek 15.10.15
  „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý“ /Žalm 34,9/


  Sv. Markéta Marie Alacoque /1647 – 1690/ : „Hle, Srdce, které si tak velice zamilovalo lidi, že se nic nešetřilo, až k vyčerpání a vyhlazení, aby jim dalo důkazy své lásky. A na oplátku od většiny lidí se Mu dostává jen nevděčnosti skrze neúctu a svatokrádeže, skrze chladnost a pohrdání, s jakou se chovají ke mně v této Svátosti lásky.“ /Zjevení Ježíše sv. Markétě/ http://www.farnost-laskov.cz/
  Kolik lidí Boha v Eucharistii přijímá se slabou vírou, bez touhy, bez (aspoň občasné) sv.smíření, jak mnoho je těch, kdo neslyšelo o Boží lásce k člověku tak, aby v něj mohli uvěřit a přijmout za svého Pána a setkávat se s ním u stolu Slova i stolu eucharistického. Co dělám proto, aby první svaté přijímání našich dětí nebylo jedním z posledních? Jak bojuji s rutinou a zvykovostí? Toužím po tom, aby i ostatní lidé mohli poznat Krista?
  Pane Bože, jsi dobrý ke všem lidem, i k těm ,kdo Tě neznají. Odpusť naši lhostejnost i liknavost a na přímluvu sv. Markéty Marie nám dej novou touhu po Tobě a odvahu otevřít se těm, kdo Tě vědomě i nevědomě hledají.
  AMEN.
  Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...


  Farnost Libina:
  libina.farnost.cz

  Farnost Oskava:
  oskava.farnost.cz


  Charita Šternberk:
  sternberk.caritas.cz